Xiqiang Liu

Electrical Engineering Master Student @ UC San Diego

profile.png

Hi! I’m a master student majoring in Intelligent Systems, Robotics, and Control at UC San Diego.

selected publications

  1. ICLR
    ManiSkill2: A Unified Benchmark for Generalizable Manipulation Skills
    Jiayuan Gu, Fanbo Xiang, Zhan Ling, Xinyue Wei, Xiqiang Liu, Xuanlin Li, Rui Chen, Stone Tao, Tongzhou Mu, Pengwei Xie, Yunchao Yao, Yihe Tang, Xiaodi Yuan, Zhiao Huang, and Hao Su
    In International Conference on Learning Representations 2023